Op al onze verkopen zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden onderschreven op documenten ter bevestiging van een voorstel, overeenkomst of transactie. 
U kan deze algemene verkoopsvoorwaarden hier downloaden (laatste aanpassing: 1 feb 2023).

Cookies

Overeenkomstig de richtlijn dienen gebruikers toestemming te geven voor de opslag van informatie op hun eindapparatuur of voor toegang tot dergelijke informatie. Gebruikers dienen daartoe duidelijk en precies te worden geïnformeerd over het doel van de opslag of de toegang. Deze bepalingen beschermen de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers tegen kwaadaardige software als virussen en spyware, maar gelden ook voor cookies.

Papyrus vraagt u uitdrukkelijk vooraleer u aanlogt als klant of uw gebruikersgegevens mogen bewaard worden in het kader van een verbeterde gebruikersvriendelijkheid onder meer met betrekking tot het aflopen van sessies. U moet "Onthoud inloginformatie"  aanvinken om hier gebruik van te kunnen maken.

Disclaimer

De op deze website vermelde informatie is niet bindend en onder voorbehoud van aanvullingen en/of wijzigingen. Deze kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Beweringen, meningen en informatie, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie van deze site.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is, of doordat de site tijdelijk niet kan worden geraadpleegd.

Wij zullen geen informatie over haar relaties aan derden verstrekken, tenzij we daartoe de uitdrukkelijke toestemming of het uitdrukkelijke verzoek van de betreffende relaties hebben ontvangen.

Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing (zie sectie hierboven).

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.